กยศ อยากได้ทุน กยศ ต้องทำยังไง?


265 views

กยศ อยากได้ทุน กยศ ต้องทำยังไง?

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

จัดตั้งขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 และ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ให้เริ่มดำเนินการกองทุน ในลักษณะ เงินทุน หมุนเวียน ตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ต่อมารัฐบาล ได้พิจารณาเห็นความสำคัญของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามากขึ้น

จึงได้มีการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติ กองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 มีผลให้กองทุนเงิน ให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยอยู่ ในการกำกับดูแล ของ กระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์ ให้กู้ยืมเงิน แก่นักเรียน หรือ นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อ เป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา

ปัจจุบัน พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีผลให้กองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอยู่ ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรี และมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหารราชการแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น เนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มีการบริหารจัดการและการดำเนินการที่มีข้อจำกัด และไม่สอดคล้องกับนโยบายการผลิตกำลังคนและการพัฒนาประเทศสมควรบูรณาการการบริหารจัดการและการดำเนินการของกองทุน และกองทุน กรอ. ให้เป็นเอกภาพอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน และเพิ่มมาตรการในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คือหน่วยในใบกำกับของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา โดยการให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักเรียน นักศึกษาจะต้องชำระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดเมื่อจบการศึกษาแล้ว

กยศ

ากมองย้อนไปยังจุดเริ่มต้นของ ในปี 2538 ด้วยทุนประเดิมจากงบประมาณแผ่นดินจำนวน 3 พันล้านบาทเพื่อให้โอกาสกับเด็กที่ไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรี และดำเนินการต่อเนื่องมา จนถึงวันนี้กลายเป็นกองทุนหมุนเวียนที่สมบูรณ์แบบ ไม่ต้องใช้งบประมาณจากรัฐบาลอีกต่อไป reviewsslot ในเวลากว่า 10 ปี ได้ปล่อยกู้ให้กับเยาวชนมากกว่า 5.7 ล้านคนด้วยเงินให้กู้ประมาณ 6 แสนล้านบาท สร้างทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในปีนี้ได้ขยายกรอบการให้กู้มากขึ้นถึง 37,000 ล้านบาทโดยไม่จำกัดโควตาจำนวนผู้กู้

          การที่กองทุนสามารถทำอย่างนี้ได้เพราะมีคนที่เรียนจบกลับมาชำระหนี้มากขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการที่ทำให้ มีเงินทุนหมุนเวียนที่ดีได้

          “ความยากของการบริหารกองทุนคือ เราเป็นหน่วยงานของรัฐ เงินที่เราจะให้โอกาสกับเด็ก ๆ ก็เป็นของรัฐ ฉะนั้น เราต้องใช้เงินอย่างระมัดระวัง ไม่เอาเงินไปทำอะไรที่ผิดวัตถุประสงค์ PGSLOT ซึ่งถ้าเป็นสถาบันการเงินจะให้กู้โดยมีวัตถุประสงค์คือกำไร แต่เราไม่ได้แสวงหากำไร กองทุน เน้นคำว่าให้โอกาสกับคน”

          อุปสรรคของการเก็บหนี้มี 3 เหตุผลคือ (1) ความยากจน แม้บางคนจะใช้เงินกู้จาก กองทุน จนเรียนจบไปแล้ว แต่ก็ยังก้าวไม่พ้นความยากจน (2) ขาดวินัยทางการเงิน แม้ว่าจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ แต่กลับนำเงินที่มีไปซื้อของอย่างอื่น เช่น รถหรือบ้าน แล้วเลือกผ่อนชำระหนี้ที่ดอกเบี้ยแพงกว่าแต่ละเลยหนี้ กองทุน ที่มีดอกเบี้ยน้อยมากเพียงร้อยละ 1 ต่อปี และชำระหนี้เพียงปีละครั้งเท่านั้น และเหตุผลที่ (3) คือ เป็นกลุ่มคนที่ขาดจิตสำนึก ถึงแม้มีเงิน แต่ไม่จ่ายจนกว่าจะถูกบังคับคดี

          ดังนั้น การบริหารกองทุนจึงต้องใช้ทั้ง “ใจ” ทำงานเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน ไปจนถึงสร้าง “ระบบ” ที่เอื้อให้ผู้กู้ชำระหนี้ได้ง่ายขึ้น เมื่อมีพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ที่เปิดโอกาสให้เข้าถึงข้อมูลลูกหนี้ได้ สิ่งที่ กองทุน ทำคือ ทำระบบ หักเงินเดือน ที่ช่วยให้ลูกหนี้สามารถจ่ายหนี้ได้ตรงเวลา Ufabet ในปี 2562 จึงมีเงินชำระหนี้เข้ามาสูงสุดในรอบ 10 ปี คือกว่า 3 หมื่นล้านบาท

          “วันนี้เราเข้าถึงข้อมูลเงินเดือนน้อง ๆ ที่กู้ กองทุน และอยู่ระหว่าง ชำระหนี้ประมาณ 4 ล้านคน เมื่อเรียนจบแล้วเข้าไปทำงานในระบบราชการและบริษัทเอกชนประมาณ 1.6 ล้านคน นายจ้างเขาก็จะหักเงินเดือนส่งให้กองทุนผ่านทางกรมสรรพากร ซึ่งตอนนี้หักเงินเดือนไปแล้วประมาณ 9 แสนคน”

          ขณะเดียวกัน กองทุน แผนผ่านระบบ e-learning เพื่อเป็นการส่งเสริมวินัยทางการเงิน รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม และมีเทคนิคการจัดการเงินอย่างถูกวิธี ตลอดจนสามารถวางแผนชำระคืนเงินกู้ยืมได้ตามกำหนด joker

อยากได้ทุน กยศ ต้องทำยังไง?

การจะขอทุน กยศ. นั้นต้องมารู้จักประเภทผู้กู้ยืมกองทุนก่อน ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่

ผู้กู้ยืมรายใหม่

ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา

ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี

ขั้นตอนในการกู้ยืม กยศ.

1. ผู้กู้ยืมลงทะเทียบรับรหัสผ่าน

โดยขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนสำหรับผู้กู้ยืม สล็อต รายใหม่เท่านั้น

2. ผู้กู้ยืมยื่นแบบคำขอกู้ยืม

ผู้กู้รายใหม่และรายเก่า ต้องยื่นใบคำขอกู้ยืมภายในเวลาที่กองทุนกำหนด

3. สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติ

ตรวจสอบคุณสมบัติ สัมภาษณ์และคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิกู้ยืม

4. สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินกู้ยืมทั้งปี

สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินกู้ยืมทั้งปีลงในระบบ e-Studentloan

5. สถานศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม

สถานศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมลงในระบบ e-Studentloan

6. ผู้กู้ยืมทำสัญญากู้ยืมเงิน

ผู้กู้ยืมรายใหม่หรือรายเก่าที่เปลี่ยนระดับหรือเปลี่ยนสถานศึกษา ต้องบันทึกและพิมพ์สัญญากู้ยืมเงินในระบบ e-Studentloan และส่งสัญญาพร้อมเอกสารประกอบที่ได้ลงนามแล้วให้สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง

7. สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา

เมื่อตรวจสอบแล้ว สถานศึกษาจะส่งข้อมูลลงในระบบ e-Studentloan พร้อมลงนามในสัญญา

8. ผู้กู้ยืมบันทึกค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

ค่าใช้จ่ายจะต้องไม่เกินจำนวนที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริงในระบบ e-Studentloan

9. สถานศึกษาพิมพ์แบบลงทะเบียนให้ผู้กู้ลงนาม

สถานศึกษาลงทะเบียนในระบบพร้อมกับพิมพ์แบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนาม

10. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันข้อมูลของแบบลงทะเบียน

สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันข้อมูลของแบบลงทะเบียน แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพในระบบ e-Studentloan

11. สถานศึกษานำส่งสัญญาและแบบลงทะเบียนฯ ให้ธนาคาร

สถานศึกษารวบรวมสัญญาและเอกสารประกอบสัญญากู้ยืมและแบบลงทะเบียนฯ จัดส่งผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม

การชำระหนี้และดอกเบี้ย กยศ. เป็นอย่างไร?

ผู้กู้ยืมจะต้องชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนหลังจากที่สำเร็จหรือเลิกการศึกษาแล้ว 2 ปี และต้องชำระให้เสร็จภายในเวลา 15 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี

ข้อดี ของการกู้ กยศ.

ดอกเบี้ยในการชำระหนี้คืนต่ำ

เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่ขาดทุนคุณทรัพย์จริงๆ ได้ศึกษาเล่าเรียน

ข้อเสีย ของการกู้ กยศ.

ขั้นตอนการขอทุนค่อนข้างยากในปัจจุบันเนื่องจากมีผู้กู้หลายรายที่ไม่ผ่อนชำระหนี้คืนหลังจากเวลาที่กำหนด ทำให้ผู้กู้รายใหม่นั้นมีสิทธิรับเงินกู้ได้ยากขึ้น

อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติม viu อาจเป็นคู่แข่งของ Netflix

อัพเดทล่าสุด : 8 พฤษภาคม 2021

joker joker joker