แอร์เอเชีย จุดหมายปลายทาง


156 views

แอร์เอเชีย จุดหมายปลายทาง

ประวัติ Thai Airasia แอร์เอเชีย

ในอดีต มีเพียงสายการบินแห่งชาติเท่านั้น ที่สามารถบินเส้นทางหลักๆ อาทิเช่น กรุงเทพ-เชียงใหม่ ด้วยการบินตรงแบบไม่จอดแวะพักที่ไหน ส่วนสายการบินอื่นๆ ที่จะทำเส้นทางบินไปเชียงใหม่จะต้องมีการหยุดพัก เช่นบางกอกแอร์เวย์ส จะต้องจอดแวะพักที่สนามบินสุโขทัย และ โอเรียนท์เอ็กซเพรสแอร์ (โอเรียนท์ไทย) reviewsslot ต้องไปจอดแวะพักที่สนามบินอู่ตะเภาก่อน จนกระทั่งรัฐบาลไทยได้เปิดเสรีการบินในปี พ.ศ. 2545 ทำให้สายการบินเอกชนอื่นที่มิใช่การบินไทยสามารถบินเส้นทางหลักทับกับสายการบินแห่งชาติได้ จึงทำให้มีสายการบินต้นทุนต่ำเกิดขึ้น

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด [4]ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 19 กันยายน 2546 ประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยัดของประเทศไทยภายใต้ชื่อ ไทยแอร์เอเชีย ภายใต้การร่วมมือระหว่าง บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 และ AirAsia Berhad (ผ่าน AirAsia Investment ที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศมาเลเซียถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น PGSLOT จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 55 ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ประชาชนของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและสัดส่วนการถือหุ้นของ AirAsia Berhad จะลดลงเป็นร้อยละ 45 ปัจจุบัน บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000 บาท

แอร์เอเชีย

สายการบินไทยแอร์เอเชียนำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ของการเดินทางภายใต้แนวคิด “ใคร ใคร…ก็บินได้” ซึ่งท้าทายความเชื่อเดิมๆ ที่มองว่าการโดยสารเครื่องบินเป็นการเดินทางเฉพาะกลุ่ม ยากและราคาแพง โดยอาศัยต้นแบบแนวคิดของสายการบินราคาประหยัดที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ ที่นำเสนออัตราค่าโดยสารที่ประหยัดที่สุด อ Ufabet คู่กับบริการที่จำเป็นในการเดินทาง และจ่ายเพิ่มสำหรับบริการเสริมพิเศษที่ต้องการ ที่สามารถทำให้สายการบินไทยแอร์เอเชียเปลี่ยนประสบการณ์การบินให้มีความง่าย สะดวกสบาย สนุกสนานในราคาประหยัดสำหรับผู้โดยสารทุกคน ทั้งนี้สายการบินไทยแอร์เอเชียให้บริการการเดินทางโดยชั้นบินเพียงชั้นเดียวจากฝูงบินที่ประกอบไปด้วยเครื่องบินแอร์บัส A320 เพียงรุ่นเดียว joker โดยมีรายได้จากการให้บริการขนส่งผู้โดยสารแบบประจำ (Schedule Passenger Services) (การจำหน่ายบัตรโดยสาร) และจากการให้บริการเสริม (Ancillary Services) (อาทิเช่น การลงทะเบียนสัมภาระ การเลือกที่นั่ง การสำรองที่นั่งและการเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่ง การขายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าบนเครื่องบิน เป็นต้น)

สายการบินไทยแอร์เอเชียเริ่มต้นจากการมีเครื่องบินโบอิ้ง 737-300 จำนวน 2 ลำ ให้บริการเที่ยวบินแบบไม่มีการเชื่อมต่อ (Point-to-point) จากศูนย์ปฏิบัติการการบินกรุงเทพมหานคร โดยให้บริการเส้นทางบินเชิงพาณิชย์ครั้งแรกในเส้นทางกรุงเทพฯ-หาดใหญ่เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547 และขยายเส้นทางบินเพิ่มเติมไปยังจุดหมายปลายทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สายการบินไทยแอร์เอเชีย มีเครือข่ายเส้นทางบินครอบคลุม 25 เมืองใน 8 ประเทศในทวีปเอเชีย แบ่งเป็นจุดหมายปลายทางระหว่างประเทศ 14 แห่งและจุดหมายปลายทางในประเทศ 11 แห่ง สล็อต บริการด้วยฝูงเครื่องบินแอร์บัส A320 ใหม่จำนวน 29 ลำ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิ.ย.2556) โดยมีจำนวน 180 ที่นั่งต่อลำ ให้บริการผู้โดยสารกว่า 6.9 ล้านคนในปี 2554 และกว่า 30 ล้านคนจนถึงปัจจุบัน จากศูนย์ปฏิบัติการการบินกรุงเทพฯ ภูเก็ต และเชียงใหม่

สำหรับ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2546 เพื่อดำเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยัด ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000 บาท โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่สองราย ได้แก่ (1) บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ถือหุ้นร้อยละ 51 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย (ก่อน IPO) และ (2) AirAsia Investment “AAI” ถือหุ้นร้อยละ 49 โดย AAI เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนด้วยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมี AAB ถือหุ้นร้อยละ 100 ซึ่ง AAB เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศมาเลเซีย

โดยเป็นผู้ให้บริการสายการบินแอร์เอเชียในประเทศมาเลเซีย ต่อมาในวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 435,555,600 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 43,555,560 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดย บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้จองหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ส่งผลให้มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 55 และ AAI มีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือร้อยละ 45 ต่อมาเมื่อในวันที่ 16 เมษายน 2561 กลุ่มแอร์เอเชียปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยจัดตั้ง AirAsia Group Berhad (“AAGB”) เพื่อเข้าถือหุ้นใน AAI โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 แทน AAB

ในวันที่ 27 มกราคม 2564 บจ. ไทยแอร์เอเชีย จัดตั้งบริษัทย่อย บจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เซ็นเตอร์ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อเป็นสถาบันฝึกอบรมพัฒนาความสามารถและสร้างทักษะการเรียนรู้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมการบิน การท่องเที่ยวและบริการ

ท่าอากาศยานรอง

ในปี พ.ศ. 2546 แอร์เอเชียได้เปิดตัวท่าอากาศยานรองแห่งที่สองที่ ท่าอากาศยานนานาชาติเซไน ใน รัฐยะโฮร์ บาห์รู ซึ่งใกล้กับประเทศสิงคโปร์และเปิดตัวเที่ยวบินระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกด้วย โดยบินตรงสู่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และเริ่มมีการจัดตั้งสายการบินไทยแอร์เอเชีย เปิดเส้นทางบินสู่ประเทศสิงคโปร์, มาเก๊า, เซียะเหมิน ประเทศจีน, กรุงมะนิลา, ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา และ ประเทศพม่า ในปัจจุบันแอร์เอเชียมาเลเซีย มีท่าอากาศยานรองอีกสองแห่งในมาเลเซียตะวันออก ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติกูชิง ตั้งอยู่ในเมืองกูชิง รัฐซาราวัก และ ท่าอากาศยานนานาชาติโกตากีนาบาลู ตั้งอยู่ในเมืองโกตากีนาบาลู รัฐซาบะฮ์

จุดหมายปลายทาง

ในปัจจุบัน แอร์เอเชียมาเลเชียมีเส้นทางบินตรงสู่ 58 จุดหมายปลายทาง ครอบคลุมประเทศในกลุ่มอาเซียน เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ และ ออสเตรเลีย ด้วยฐานการบินหลักจาก ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ อาคาร LCCT

แอร์เอเชียมาเลเชีย ได้ทำการบินไปยังจุดหมายปลายทางดังต่อไปนี้

มาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย

กัวลาลัมเปอร์ – ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ฐานการบินหลัก

ปีนัง – ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง ฐานการบินหลัก

โจโฮร์บะฮ์รู – ท่าอากาศยานนานาชาติเซนัยฐานการบินหลัก

โกตากีนาบาลู – ท่าอากาศยานนานาชาติโกตากีนาบาลู ฐานการบินหลัก

อลอร์สตาร์ – ท่าอากาศยานอลอร์สตาร์

บินตูลู – ท่าอากาศยานบินตูลู

โกตาบารู – ท่าอากาศยานสุลตานอิสมาอีล เปตรา

กัวลาเตอเริงกานู – ท่าอากาศยานกัวลาเตอเริงกานู

ลาบวน – ท่าอากาศยานลาบวน

มีรี – ท่าอากาศยานมีรี

กูชิง – ท่าอากาศยานนานาชาติกูชิง

ซันดากัน – ท่าอากาศยานซันดากัน

ซิบู – ท่าอากาศยานซิบู

ตาเวา – ท่าอากาศยานตาเวา

เกาะลังกาวี – ท่าอากาศยานนานาชาติลังกาวี

ไทย ประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร – ท่าอากาศยานดอนเมือง

ภูเก็ต – ท่าอากาศยานภูเก็ต

กระบี่ – ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่

เชียงใหม่ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่

พัทยา – ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา

อุดรธานี – ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี (แวะพัก ท่าอากาศยานดอนเมือง)

ประจวบคีรีขันธ์ – ท่าอากาศยานหัวหิน

อินโดนีเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

บันดาอาเจะฮ์ – ท่าอากาศยานนานาชาติ สุลต่านอีสกันดาร์มูด้า

เมดาน – ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลานามู

เปกันบารู – ท่าอากาศยานนานาชาติ สุลต่าน Syarif Qasim

ปาดัง – ท่าอากาศยานนานาชาติปาดัง

ปาเล็มบัง – ท่าอากาศยานนานาชาติปาเล็มบัง

จาการ์ตา – ท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน-ฮัตตา

บันดุง – ท่าอากาศยานนานาชาติฮุสเซอิน ซัสตราเนการ่า

ยอกยาการ์ตา – ท่าอากาศยานนานาชาติอดิสุจิบโต

เซมารัง – ท่าอากาศยานนานาชาติ Achmad Yani

สุราบายา – ท่าอากาศยานนานาชาติจวนดา

บาหลี – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เดนปาซาร์

ลอมบอก – ท่าอากาศยานนานาชาติลอมบอก

บาลิก์ปาปัน – ท่าอากาศยานนานาชาติบาลิก์ปาปัน

มากัซซาร์ – ท่าอากาศยานนานาชาติมากัซซาร์ อูจุง ปาดัง

โซโล (สุราการ์ตา) – ท่าอากาศยานนานาชาติโซโล(Adisumarmo)

สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์

สิงคโปร์ – ท่าอากาศยานจางีสิงคโปร์

บรูไน ประเทศบรูไน

บันดาร์เซอรีเบอกาวัน – ท่าอากาศยานนานาชาติบันดาร์เซอรีเบอกาวัน

ฟิลิปปินส์ ประเทศฟิลิปปินส์

กรุงมะนิลา – สนามบินนานาชาติคลาร์ค

ประเทศพม่า ประเทศพม่า

ย่างกุ้ง – ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง

ลาว ประเทศลาว

เวียงจันทน์ – ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต

เวียดนาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ฮานอย – ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ

โฮจิมินห์ซิตี – ท่าอากาศยานนานาชาติเติ่นเซินเญิ้ต

ประเทศกัมพูชา ประเทศกัมพูชา

พนมเปญ – ท่าอากาศยานนานาชาติโปเชนตง

เสียมราฐ – ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมราฐ

ประเทศจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน

กวางโจว – ท่าอากาศยานนานาชาติกวางโจวไป๋หยุน

กุ้ยหลิน – ท่าอากาศยานนานาชาติกุ้ยหลิน

เซินเจิ้น – ท่าอากาศยานนานาชาติเซินเจินบาวอัน

หนานหนิง – ท่าอากาศยานนานาชาติหนานหนิง

คุนหมิง – ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงอูเจียป้า

ฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ฮ่องกง – ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง

มาเก๊า เขตบริหารพิเศษมาเก๊า

มาเก๊า – ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า

สาธารณรัฐจีน สาธารณรัฐจีน

ไทเป – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน

อินเดีย ประเทศอินเดีย

โกลกาตา – ท่าอากาศยานนานาชาติเนตาจิสุภาสจันทรโภส

เจนไน – ท่าอากาศยานนานาชาติเชนไน

บังคาลอร์ – ท่าอากาศยานนานาชาติบังคาลอร์

โคชิ – ท่าอากาศยานนานาชาติโกชิ

ติรุจิรัปปัลลิ – ท่าอากาศยานนานาชาติติรุจิรัปปัลลิ

( ไทยแอร์เอเชีย FD, แอร์เอเชียมาเลเซีย AK, อินโดนีเซียแอร์เอเชีย QZ, ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ตั้งแต่ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ) แอร์เอเชีย

อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติม ig ประวัติ อินสตาแกรมได้ถูกคิดค้นขึ้นมาที่…

อัพเดทล่าสุด : 8 พฤษภาคม 2021

joker joker joker