แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย Google Translate


392 views

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย Google Translate

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

Google Translate แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

ในปัจจุบันเราสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้คนทั่วโลกได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยจะไม่เลือกเชื้อชาติ ชนชาติ ศาสนา เพศ อายุ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ หากเรารู้จักกันจากเพื่อนของเพื่อน PGSLOT หรือมีแอพพลิเคชันชันที่สามารถใช้พูดคุยกันโดยที่ต่างคนต่างไม่เคยรู้จักกัน มีความรวดเร็วฉับไว ทันต่อข่าวสารทั่วโลก ทำให้เรารู้ข่าวสารสิ่งต่างๆได้อย่างง่ายดาย

 สิ่งเหล่านี้เรียกโดยง่ายว่า โลกไร้พรมแดน และแน่นอนว่าการติดต่อสื่อสารกับคนที่มีเชื้อชาติที่ต่างกันกับเราจะมีกำแพงที่เรียกกันว่า ภาษา เป็นตัวกั้นเอาไว้ ซึ่ง Google translate จะเป็นตัวช่วยหนึ่งในการทำลายกำแพงที่กั้นให้ทลายลง

Google Translate หรือ กูเกิลแปลภาษามีลักษณะไม่เหมือนกับบริการแปลอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น Babel Fish, AOL, ยาฮู! ที่ใช้ SYSTRAN แต่ Google Translate จะใช้ซอฟต์แวร์การแปลของตนเองโดยเฉพาะ PG SLOT อย่างไรก็ตามคู่แข่งทางการค้าเจ้าใหญ่อย่างบริษัท ไมโครซอฟท์ ได้มีผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกันมากมาลงแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีชื่อว่า Bing Translator

Google Translate เป็นบริการแปลภาษาด้วยเครื่องจักร โดย Google โดยไม่คิดค่าบริกา มีผู้ใช้มากกว่า 200 ล้านคน ซึ่งแต่เดิมนั้น Google Translate จะไม่รองรับภาษาไทย แต่ปัจจุบัน Google Translate สามารถรองรับการแปลทั้งจากภาษาอื่นเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็น 

ภาษาอื่น เช่น ไทย-จีน จีน-ไทย ไทย-ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น-ไทย เท่าที่ Google Translate ได้ทดสอบเบื้องต้น พบว่าสามารถแปลภาษาได้ทั้งที่เป็นข้อความและเป็นเว็บไซต์ ทั้งอังกฤษ-ไทย และ ไทย-อังกฤษ โดยมีคุณภาพการแปลในระดับเทียบเท่ากับการแปลด้วยเครื่องโดยทั่วไป

Google Translate หมายถึง โปรแกรมแปลภาษาโดยอ้างอิงจากสถิติในการแปลภาษา ที่สามารถแปลภาษาได้ทั้งแบบข้อความและทั้งเว็บ โดยปกติแล้วโปรแกรมส่วนใหญ่จะใช้แนวทางอ้างอิงจากกฎ โดยจะต้องใช้การนิยามคำศัพท์ ไวยากรณ์จำนวนมากในการแปล 

แต่ทีมงาน Google ได้ทำการเพิ่มข้อมูลจำนวนมากให้กับโปรแกรม ทั้งภาษาเดียวกันและภาษาปลายทาง มีการเพิ่มข้อความตัวอย่างการแปลที่แปลโดยมนุษย์ ซึ่งทางทีมงาน Google ได้ใช้เทคนิคเชิงสถิติ สมัครpgslot ให้โปรแกรมอ้างอิงหลักการ กลุ่มคำ ที่มนุษย์ได้ทำการแปลไว้ โดยทีมงาน Google ได้แจ้งไว้ว่าได้ผลลัพท์ที่ดีกว่าวิธีเดิม

รองรับภาษาได้ 106 ภาษา  แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

นอกจากนี้หากต้องการแปลแบบพจนานุกรมก็สามารถทำได้ Google Translate รองรับภาษาได้ 106 ภาษา ได้แก้ อาฟรีกานส์ แอลเบเนีย อัมฮาริก อาหรับ อาร์มีเนีย อาเซอร์ไบจาน เบงกอล บาสก์ เบลารุส เบงกอล บอสเนีย บัลแกเรีย พม่า กาตาลา เซบัวโน ชิเชวา จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม คอร์ซิกา โครเอเชีย 

เช็ก เดนมาร์กดัตช์ อังกฤษ เอสเปรันโต เอสโตเนีย ฟิลิปีโน ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส กาลิเซีย จอร์เจีย เยอรมัน กรีก คุชราต ครีโอลเฮติ เฮาซา ฮาวาย ฮีบรู ฮินดี ม้ง ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิกโบ อินโดนีเซีย ไอริช อิตาลี ญี่ปุ่น ชวา กันนาดา คาซัค

เขมร เกาหลี เคิร์ด (เคิร์ดเหนือ) คีร์กีซ ลาว ละติน ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มาซิโดเนีย มาลากาซี มลายู มลยาฬัม มอลตา เมารี มราฐี มองโกเลีย เนปาลนอร์เวย์ Nyanja ปาทาน เปอร์เซีย โปแลนด์ สล็อตออนไลน์ โปรตุเกสปัญจาบ รัสเซีย โรมาเนีย ซามัว Scots Gaelic เซอร์เบีย โชนา สินธี สิงหล สโลวัก สโลวีเนีย โซมาลี โซโธใต้ สเปน ซุนดา สวาฮีลี สวีเดน ทาจิก ทมิฬ เตลูกู ไทย ตุรกี ยูเครน อูรดู อุซเบก เวียดนาม เวลส์ ฟรีเชีย Xhosa ยิดดิช โยรูบา ซูลู

สำหรับการใช้งานนั้นสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://translate.google.com/ หรือ แอพพลิเคชัน Google Translate ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งแบบ IOS ใน App Store และแบบ Android ใน Google Play

Google Translate เป็นโปรแกรมแปลภาษาของ Google เราสามารถแปลภาษาได้โดยการที่เราแค่ search 

ในหา Google ด้วยคำว่า แปลภาษา โปรแกรมแปลก็จะขึ้นมา โดย Google Translate จะแบ่งเป็นสองช่อง ช่องด้านซ้ายให้ใส่คำหรือข้อความที่ต้องการแปล ระบุภาษาต้นทาง ส่วนทางด้านขวามือจะเป็นช่องคำตอบที่เราสามารถระบุภาษาปลายทางได้เช่นกัน เมื่อคลิกที่ข้อมูลต้นทาง คำแปลจะปรากฏที่ช่องขวามือ

Google Translate นี้ สามารถแปลได้ทั้งคำศัพท์ ประโยค เนื้อหาเป็นย่อหน้า และยังแปลทั้งเว็บก็สามารถทำได้ ซึ่งเมื่อเราเข้าไปในเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นๆ คลิกเมาส์ขวา จะมีให้เลือกว่า แปลเป็นไทย สล็อต โปรแกรมจะแปลเนื้อความให้เราทั้งหมด แต่สำนวนการแปลอาจจะไม่ได้สมบูรณ์ และมีแปลเพี้ยนบ้างบางครั้ง เนื่องจากการทำงานแปลโดยตัวโปรแกรมที่ทาง google ตั้งเอาไว้

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการบริการของ Google Translate ยังครอบคลุมถึงการแปลหน้าเว็บไซต์ทั้งหน้าด้วย แต่การแปลถูกจำกัดจำนวนย่อหน้าที่ให้แปลในแต่ละหน้า ตัวอย่างเช่น การใช้แท็กขึ้นบรรทัดใหม่ แต่ถ้าหากข้อความบนเว็บไซต์ถูกแบ่งโดยภาพเส้นเปล่าแนวนอน เว็บไซต์ที่มีเนื้อหามาก ๆ ก็อาจจะถูกแปลได้

Google Translate มีการจำกัดการแปล ที่ไม่เหมือนบริการอื่น ๆ ในขณะที่ตัว Google Translate ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาโดยทั่วไปของข้อความภาษาต่างประเทศ Google Translate นี้ก็ไม่ได้ให้การแปลที่ถูกต้องแม่นยำ นอกจากนี้ Google Translate ยังแปลข้อความในบางครั้งผิดความหมาย และผิดหลักไวยากรณ์ หากท่านเคยใช้ Google Translate แปลข้อความยาวๆ หรือแปลทั้งเว็บไซต์ 

จะพบว่าข้อความที่ได้นั้นจะต้องแปลไทยเป็นไทยอีกที เนื่องจาก Google Translate เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นโดยใช้การอ้างอิงกฎ การนิยามศัพท์ สร้างกลุ่มคำ ใช้สถิติ การบรรจุเรื่องไวยากรณ์ภาษาเข้าไป แม้ว่าจะมีการเพิ่มตัวอย่างการแปลโดยมนุษย์เข้าไปให้โปรแกรมได้เรียนรู้บ้างแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถแปลได้สมบูรณ์  

ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคด้านภาษาได้ 

Google Translate ช่วยให้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคด้านภาษาได้ ทำให้สามารถเรียนรู้ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้แม้เป็นภาษาอื่นที่เราแปลเองไม่ได้ Google Translate มีประโยชน์เวลาเดินทางไปต่างประเทศ เพราะ Google Translate มีแอพพลิเคชันที่ท่านดาวน์โหลดลงโทรศัพท์ได้

แม้ว่า Google Translate จะได้รับการพัฒนามาเป็นระยะนานจนสามารถอ่านภาษาแทนเราได้ แต่ด้วยเพราะเป็นโปรแกรมที่ครอบคลุมหลายภาษา และภาษาแต่ละภาษาในโลกนี้ มีรากฐานภาษา ไวยากรณ์ภาษาที่แตกต่างกัน ทำให้การสร้างโปรแกรมขึ้นมาอย่างหนึ่งเพื่อให้ใช้แปลได้กับทุกภาษา จะให้สมบูรณ์เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ เหมือนการแปลโดยมนุษย์จึงยังเป็นไปไม่ได้ แต่ Google Translate ก็เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่สามารถทลายกำแพงภาษาระหว่างเชื้อชาติได้ ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนเราสามารถสื่อสารกันได้อีกเครื่องมือถือ

อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติม รักติดไซเรน หนึ่งในเพลงประกอบซีรีส์ MY AMBULANCE

อัพเดทล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2021

joker joker joker